Oct 102010

Dołącz się do naszego bloku!

W czwartek w Warszawie odbędzie się ogólnopolska demonstracja pracowników szkolnictwa wyższego i nauki przeciw komercjalizacji i biurokratyzacji edukacji.
W demonstracji będzie uczestniczyć radykalny blok studentów oraz pracowników edukacji! Dołącz się do nas!

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA, 13:00
DZIEDZINIEC UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

PROTESTUJEMY przeciw:

- niedofinansowaniu
- komercjalizacji szkolnictwa wyższego
- biurokratyzacji

DOMAGAMY SIĘ:

- znacznego wzrostu nakładów na edukację
- wzrostu wynagrodzeń o 100%
- zapewnienia stypendiów i godziwych warunków dla studentów i doktorantów

Jun 022010

11 czerwca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie ma się odbyć tzw “Seminarium Bolońskie”. Seminarium poprowadzą tzw. “Eksperci Bolońscy” powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Seminarium będzie składało się z dwóch sesji

  • Sesja I (09.00 – 13.45) – skierowana do pracowników uczelni;

  • Sesja II (13.45 – 16.00) – skierowana do studentów i młodzieży ponadgimnazjalnej

Akcja informacyjna odbędzie się w godzinach 13:00-14:00

ul. Pawia 55 (sala nr 305, II piętro)

Jun 022010

11 czerwca – wykład Oskara Szwabowskiego o godz. 11:10.

Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies z okazji 10-lecia swojej działalności zaprasza na konferencję:

Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza.

Lokalizacja:
Wrocław, Instytut Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, s. 404

May 312010

W środę 26 maja, w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie studentów z przedstawicielami Sekcji Edukacyjnej Związku Syndykalistów Polski. Spotkanie dotyczyło wdrażania tzw. „Procesu Bolońskiego” na polskich uczelniach i procesów komercjalizacji edukacji. Prezentacja była oparta na <a href=”http://cia.bzzz.net/wdrazanie_procesu_bolonskiego_w_polsce”>analizie ogólnych założeń procesu bolońskiego</a> wypracowanej przez ZSP. Opisano również szczegóły wdrażania Procesu Bolońskiego przez Ministerstwo Edukacji i poszczególne uczelnie.

Jak się okazało, studenci kojarzyli Proces Boloński jedynie z możliwością przenoszenia się z uczelni na uczelnię i zbieraniem punktów ECTS. Studenci nie znali planów dotyczących wprowadzenia przedstawicieli biznesu do rad administracyjnych i oddaniu w ich ręce kontroli nad programami nauczania i doborem personelu, oraz zmian polegających na likwidacji wydziałów, które nie są w stanie produkować instrumentalnej wiedzy i przynosić wymiernych zysków. Aktywiści z ZSP tłumaczyli, że wraz z likwidacją takich wydziałów, zniknie też obszar nauczania, w którym może się wykształcić krytyczne spojrzenie na proces instrumentalizacji wiedzy, który doprowadził do takiej właśnie sytuacji.
<!–break–>
Prezentacja rozwiązań wdrażanych już teraz przez Ministerstwo Edukacji była pokazana na tle hegemonocznej ideologii neoliberalnej i jej hasła „usługi publiczne jako firmy”. Ideologia ta oznacza całkowite podporządkowanie potrzeb społeczeństwa wymogom instytucji finansowych i logice zysku, kosztem jakości i dostępności tych usług.

Studentom została też zaprezentowana działalność pracownicza Związku Syndykalistów Polski.

May 252010

Wykład o Procesie Bolońskim i o  wolnościowej edukacji. 26 maja  o 18.30 w Instytucie Kultury Polskiej UW, w sali nr 3. Wykład organizuje ZSP Sekcja Edukacyjna.

May 102010

21 maja o godz. 12:30 – Wykład Oskara Szwabowskiego

Instytut Problemów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w konferencji “Ideologia, wiedza, władza. Społeczne i polityczne funkcje nauki oraz uniwersytetu”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 20-21 maja 2010.

Apr 042010

Deregularyzacja świata pracy pod szyldem neoliberalizmu dotyka grupy zawodowej dotychczas uprzywilejowanej w kapitalizmie. Jednym z takich przejawów jest zmiana statusu młodych pracowników naukowych – przemiana asystenta w doktoranta, którego status na uczelni wciąż jest nie do końca jasny (ni student, ni pracownik). W kontekście zatrudnienia zmiana ta ma kolosalne skutki – i jako taka wpisuje się w ogólną walkę klasową prowadzoną przez elity finansowe przeciwko ludziom pracy.

Osoba podejmująca studia doktoranckie zostaje zobowiązana do wykowania z jednej strony pracy naukowej poprzez pisanie tekstów, udział w konferencjach, z drugiej pracy dydaktycznej. Obie prace wykonuje nieodpłatnie, czy też opłatą za jego działanie ma być dyplom, pozwalający następnie ubiegać się o niepewne zatrudnienie czy to w Akademii czy na Uniwersytecie. Odbywa więc niejako praktyki. Czteroletnie praktyki, bez składek, chociaż z ubezpieczeniem zdrowotnym, aby dostać dostęp do pewnych prac wymagających formalnego poświadczenia. Tym samym umożliwia to przeniesienie kosztów pracy na samego pracownika – pracodawca nie reprodukuje jego siły roboczej poprzez płace.

Mar 142010

15 czerwca 2009, Ministerstwo Edukacji skierowało do uzgodnień międzyresortowych i tzw. „konsultacji społecznych” projekt o nazwie „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.” Według planów Ministerstwa, proponowane zmiany powinny zacząć obowiązywać przed rozpoczęciem roku akademickiego 2010/2011 i dlatego też zmiana ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także niektórych innych ustaw ma zostać przepchnięta przez parlament tak, by weszła w życie najpóźniej w dniu 1 października 2010 r.

Podstawy ideologiczne

„Założenia do nowelizacji ustawy” są 80 stronicowym dokumentem, w którym zawarta jest ideologiczna wizja reformy szkolnictwa wyższego zgodnie z neoliberalnymi dogmatami nakreślonymi w tzw. „Procesie Bolońskim”. Podstawowy sens tej ideologii wyraził najtrafniej Juliusz Auleytner w swoim wyznaniu wiary opublikowanym w ekspertyzie pt. „Uczelnie przyszłości. Czy w Polsce?” przygotowanej na rzecz Komitetu Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium PAN:

„Pożądanym kierunkiem w polityce państwa wobec uczelni wyższych jest przygotowanie menedżerów – ludzi umiejących nie tylko doraźnie zarządzać uczelnią. Chodzi o elitę ludzi potrafiących stawić czoła konkurencji zewnętrznej przy pomocy „przedsiębiorstwa” zwanego uczelnią. Uczelnia stała się „przedsiębiorstwem”, produkującym kapitał ludzki. W zakładzie tym obowiązuje rachunek ekonomiczny, kodeks pracy, prawo o szkolnictwie wyższym, badania lekarskie, przepisy bhp i szereg innych szczegółowych regulacji wymagających wiedzy nieakademickiej. Ten nowy model zarządzania nie zawsze idzie w parze z akademicką demokracją! Ta bowiem oparta jest przede wszystkim na argumencie naukowego autorytetu i doświadczeniu przeszłości. Tymczasem w zarządzaniu uczelnią potrzebne są decyzje wyprzedzające, umiejętność spojrzenia w przyszłość.”

Mar 122010

11 i 12 marca 2010 roku ministrowie edukacji 46. krajów europejskich świętują w Wiedniu i Budapeszcie 10. rocznicę Procesu Bolońskiego. Z tego powodu odbył się wczoraj dzień protestów. Jak podkreślali aktywiści, cały ten proces ma u podstawy rozumienie edukacji jako jedynie produkcji siły roboczej pod dyktat rynku i korporacji, odzwierciedlając jedynie ich cele.

Demonstracja zaplanowana na g. 15.00 przemaszerowała przez centrum miasta. Wzięło w niej udział ponad 5000 osób, nie tylko z Austrii i Niemiec, ale także innych krajów. Silną obecność zaznaczyli m.in. Włosi. Główna część działań przeciwko szczytowi ministerialnemu zaczęła się, gdy demonstranci podzielili się zgodnie z planem na sześć osobnych bloków w celu zablokowania dojazdu oficjeli na szczyt. Policja nie panowała nad przebiegiem wypadków i w kilku miejscach udało się zablokować przejazd autobusów z ministrami i obsługą, a także samochody innych oficjeli. Policja w celu rozbicia blokad użyła gazu i pałek, ale to tylko spotęgowało chaos w mieście. Część ministrów została zablokowana w hotelu. Niektórzy protestujący zostali zatrzymani. Policja krążyła wokół uniwersytetu dokonując masowych kontroli. Ostatnia blokada została zdjęta ok. północy. Aktywiści wycofali się do kampusu uniwersyteckiego, gdzie świętowali udany dzień akcji.

Mar 122010

Wczoraj na wydziale socjologii Uniwersytetu Warszawskiego miał miejsce wykład warszawskiej sekcji edukacyjnej ZSP na temat problematyki Procesu Bolońskiego. Dziesięć lat temu zostala podpisania Deklaracja Bolońska, polegająca na komercjalizacji studiów oraz przejęciu kontroli uczelni przez sektor prywatnych przedsiębiorców na terenie krajów wchodzących w skład Rady Europy, w tym Polski.

W tym samym czasie w Wiedniu oraz Budapeszcie mają miejsce anty-urodziny procesu Bolońskiego, w postaci wykładów, demonstracji oraz innych akcji ulicznych, mających wyrazić sprzeciw wobec wprowadzania Procesu Bolońskiego w życie, mimo ostrego sprzeciwu środowisk akademickich, wyrażanym przez masowe protesty trwające już od 10 lat na terenie krajów, które podpisały deklarację.